1. Хайди мин ӱгренчем англия тiлiн. Ӧӧн таблица.

0
950
ӱгренчем англия тiлiн
ӱгренчем англия тiлiн

Амды пазып пастирға пӧгiнiп алдым англия тiлiн хайди ӱгренчiткенiмнеңер. Мағаа позыма даа хынығ полар позым позымны сыныхтабызарға: толдыразынаң чоохтанып пастирға нинҷе тус кирек пол парар ни зе? Тiллер хоостыра хай пiрее сағызахтар пар…

Пастағызын сизiнiп аларға кирек тiлнiң ӧӧн логиказын. Хайди амды оңарылчам Дмитрий Петровтың таблицалары мында иң килiстiре оңдай. Мына ол!

базовая таблица английского языка
базовая таблица английского языка

Ноо сайттарда аны таап алаға чарир? Кӧрiп алыңар алтындағы кӧрiгнi, сылтағлығ чоллары анда пар.

https://youtu.be/Oaty_pqNlwE

 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©