Четверг, 25 апреля, 2024

Кибелiстер чыындызы

Хан Тигірні сӧс ооғаснаң тіреп

“Хан Тигірні сӧс ооғаснаң тіреп”

0
Пу кибеліс чыындызында пасха-пасха тустарда сӧстер чорығына киптелдірген, хоос ойын хоостыра пазылған кибелістері киріл парғаннар. Кинденің халғанҷы страницаларында кибелістіг медиа-романның кизегі пар... Хайығ саларға кирек...
Стихи на хакасском языке

“Сӱректет килген сӧс” (кибелістер чыындызы)

0
Чыынды 2008 чылда чарых кӧрген. Анда-мында ӱзiкти пазылған кибелiстер орыннарын таап алғаннар пу киптегде. Жанр хоостыра кӧрзе анда рубаилернi таап аларға чарир, соондағы ойғылыс...

“Илбек Чазы – Великая Степь”

0
Кибелiс чыындызы сыххан 1996 чылда "Айра" тiп хакас книга издательствозында. Чыындыдағы кибелiстер 2 тiлнең пазылғаннар: хакастап паза орыстап. Ӧӧн сағызында - хакас кiзiнiң чайаачы чылхызы:...

Алынҷа кибелістер

КИБЕЛӀС ЧОЛЛАХТАРЫ

Сарыннар сӧстері

Тузы читкенде, сӧзiм читiрим

I. Тузы читкенде сӧзiм читiрим, Чазым толғанда салыбох салим, Чолым полғанда чоллабох салим, айтыбох пирим. Чоным чыылғанда алғыстап пирим, Столым часханда ас-тамах салим, Чiрче тутхан ирет читiрим, сарнабох пирим. Чӧрген...

Тлбестеглер

“В лесу родилась ёлочка” (хакас тілінең) на хакасском языке

(function() { VK.Widgets.Post("vk_post_110949250_8224", 110949250, 8224, 'fIVWFglP7iqNLHoSvupbZOQygiTR'); }());

КИБЕЛӀС КӦРӀГЛЕРӀ

Че

Кибелістеңер