Четверг, 25 апреля, 2024

Кӱндег пiчiктерi

Кибелiстер

Сибдей Том

Сайт ээзi

Сағамғы туста кӧп айғазарға килісче сайттардаң. Ӧӧн сылтаа пір ле: парчан піліс технологиялары амғы туста айлан пардылар интернетке. Интернеттің ӧӧні, тізең, сыбыра сайттар ла. Анаң пасха ниме интернетте чоғыл. Аннаңар ӧнетін ӱгренерге киліскен наа ондайларға. Пу сайттың амғы пӧгіні пір ле ниме: ноо ниме ит салғанымны чыып кӧрерге сағынчам ПӀР піліс ордызына - позымның блогыма.

Кибелдiрiс

Нимедiр ол… кибелiс алай ба алыптығ нымах?

0
(хоос орыны) Пiстiң хакас чоны, сынап чоохтаза, кибелiс хығырҷаң  кибiрге...

Чайаачы иир

Кӱчен Ай Чарых Сайын чайаачы иирiнде…

Сибдей Том, сом Олег Кышпанаков
0
Хаҷан Слава минi позының чайаачы иирiнде аралазарға тiп хығырғанда,...

Наамызах

Хыйға инейегес…

бабушки
0
"Хысхаҷах НАА нымағастар" теен сағыс хоостыра пӱдірін парчам литератураҷа...

КӦРҶЕЕ: ХАКАС КӦГЛЕРӀ (ЧАТХАН)

ЮТУБТАҒЫ КАНАЛЛАР

Неофициальная Хакасия

Сибдей Томның орыс тілнең каналы

Сибдей Томның хакас тiлнең каналы

Пос сағыстарның кӧріглері

Хакасский язык +

Хакас тілінеңер паза пасха хан тіллерінеңер кӧріглер

Хакасская музыка

Хакас чонның кӧглері