Пар кибір ноо даа чон чолларында:
Килген сӧстің хойрығы пар чулларынаң
Турарға тоғыр, сағын таап постарының
Ноо даа полза, че пос хылии ізиин!

Іди мин дее ӱр сағынмин хайзы-пірсін,
(Хайдағ полған кӧрбинчебін ізін!),
Пос ойынын, пос салымын кӧглим,
Хыйғаҷахтар кӧрглезіннер постин,

Че мин пастапчабын пос хабының чітиин!
Амды «рекламаа» таапчабын хағбазын:
Ил садығҷылар сағызы-ызиин
Тадарлап «ырых-аас» хахтим тузазын…

Мыннаң артых анда таңмазы чоғыл.
Анаң изереде турча «бюджет» ынҷии:
Ырых-аастаныс киректепче хал тӧзін –
Полғаны ла ол йастраның хылҷиин

Китеп чӧрче кӧлбеліг ӱлгӱ хазынҷа;
Мында за артых аастанҷаа посха илег,
Ӏди чарлапчам «ахча хабы»-н: пазымнығ,
Хоғдайы чох тадар тілде тӧстег.

Ахча хабының «бухгалтері» поладыр,
Мында чон аазынаң «санҷы» тіп чарасчам.
Анаң, чізе… «Кредит-едрит» сығадыр!
Пурунғы ачын… сағысты хырчам:

“Кредит-едрит… иди т.. іди (и)т…” –
Толғапчам аар, тастапчам пеер час инін, –
Э-э! Йа! «Ат тир… тирлеені… тоғыс… чал»
Э-ээ, щорт… килгеннең, йастра хал!

Олох сағаа паза мин пазырбаспын!
«Ат тирін» одіске паза чир дее кӧрбеспін!
«Ат тирі» ? А-а! «услуга» теенін чазырдым…
Тадардинде іди хылиимны хазырдым.

Так пот… амды зы, хығырығҷы аарлығ,
Кибел ат тирінің пар ахча хабы паарлығ!
“Санҷы мыны санап кӱннерін тооспас!” –
Ырых-аастанчам тадар ызиинын хоостап!

28 май 2020 чыл, 12. 25 час

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©