Пірееде

0
303
Блог Сибдей Том

Удаа мин хынчам кӱлеети 
Тызарға тынны анда - хайда-да,
Хайда пазымнығ чон тӱнеектеп
Сомнарын часча чазаңнап...

Хылчаңни ирткен тус чориин,
Сомнапчатча ноо-да хазыңда,
Алай талайның хайдағ-да хазынаң
Вконтакте тарапча... кӧзідии.

Чон чыылған чирде тахпахтар,
Арса, табызы саңналар арығ...
Постың блогында сарналған сарын
(Ползын ол саңай даа - чазығ)

Тын сарыпча пос тании салыхнаң:
Тадар табан ӧӧнін хазырча - 
Тадар тілнең пик пазығ чазылып,
Кибелімнең часхарча табысны:

Кӧрчебер? Сибдейек-соолған
Хылиинаң чалғыс тасхыл осхас:
Ах пазы ағарып тооза
Ам даа пічіктепче изін!
Тадарлап киптепче блогын!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©