Эк, чазым час, сағал чох тус полған полза,
Хайдағ ни сағысты путхап амды хатап чазирҷых?
О! Мин пілчем! Йа-йа, кибеліскеек ле одырза,
Аннаң артых чапсығы чоғыл – тирҷікпін.

Че пар пір хозымас, салииҷағас чылха:
Амғы парчанға таныс windows-тың хобылын
Пір тоғынып, чайирҷыхпын пос ооғазын –
Тадар таңмалығ кодтарын адырҷыхпын хысха:

Tadarkhan-тіп парчан тадар пічии тарирҷых!
Полған на тадар аастығда компьтюрге кіре,
Ол код изерізі… кибелістіг поларчых!
Йа-йа, парчан ызых таңма ізін кӧре,

Кирек поларчых ямбтар кӧӧн оңнирға!
“Мына хайди кирек чуртас хылиин пізирге!” –
Тіп, мин позыны… ӱтеертіне итпеенін,
Кибелепчем олаңайли кӧг кеенін…

28 май 2020 чыл, 10.43час

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©