“Точка”… хакас тiлiнде?

0
667
хакас тiлi
хакас тiлi

“Точка” теенiн хакас тiлiнде хайди таңмалапчалар ни зе? Кӧзiдiмге алза, пiс чоохтанчабыс: “Предложение соонда “точка” турғыс сал турарға кирек”. 

Алай ба: “Мин блогымны сибдей-точка-сайт адында тутчам.”

Нимедiр ол “точка”? Аның ӧӧнi – таңма полчатханы. Хоозы  хоостыра ол тегiлекке тӧӧй. Мин тирҷiкпiн ибiркiске (кругха) тӧӧй. Ибiркiснiң ордызы алай ба ортызы, кiнi поладыр. ОРДЫ кiнiн таңмалапчатхан нименi “ордыс” тирҷiкпiн, алай ба… “точка”.

Андағ оңдайнаң чоохтанарға чарир пiди: 

  • Предложение соонда “ордыс” турғыс сал турарға кирек. 
  • Мин блогымны сибдей-ордыс-сайт адында тутчам.

Сӧсчiлер ниме тирҷiктер ни? :)

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©