Полбаан орында пол килдiм…

0
532
Сибдей Том, Боргояков Игорь Фёдорович
Сибдей Том, Боргояков Игорь Фёдорович

Ағбанда мин полбаан орыннар илееде чи!. :) Игорь Фёдорович (аны “Леонидович” тiп чоохтаныбыстырбын) минi андар позынаң хада хоғдырынып алған. Чарасхамох. Чахсы кiзi хығырчатса ноо парбаҷаң! :)

“Хысхы саңнарынаңар” реклама идерге партырбын паза кӧрзем… Ағбандағы РТС студиязар. “Хысхы саңнары” тимнелгенi 16 декабрьда 2017 чылда С.П.Кадышев адынаң турада полар.

Хаҷан-да 1996 чылда ба, таң, хакас кӧглерiнiң марығ оңдайынаң тимнелген “Хысхыс саңнары” фестивальда Гран-при алған полғам (махтаныбыстым, йастра) :) Ағаа хоза таныхтирға кирек анда араласхан полғаннар Боргояков В.П.  “Айланыстың” тӧстегҷiзi, Евгений Улугбашев. амғы пiстiң саблығ чатхан ойынҷызы, хайҷы, андох сарыннар сарнааннар А.Саможиков ирепчi: Александр паза Степанида, андох амғы пiстiң илбек тас узы паза хайҷы Кӱчен Ай Чарых Сайын (амды “Ӱлгер” устағҷызы)… матлама ойынҷылар чи!

Че амды за РТС кӧзiдии… Одырчам анда тӧкпес чiли. :) :) Прай кӧрерге арғаастанчатсаңар 26:58 минутада кӧрерге чарир…

 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©