Полған на кізінің пар позының чазыт чалахай сағызы, орыстап аны “мечта” тидірлер…

0
342
Мечта

Пу сағыс хаҷанох ойлаан полған, хайди-да 30 час тустарындох. Нимедеңер пу кізі сағын чӧрче, аны прай пазып чыынды ит кӧрген полза, чонның артых сағыстар тилізін анда кӧрерге чарир поларчых. Че пістің чон азанчых, чазыттығ оңдайлығ, артыхти-пузухти тіл азары чоғыл. Пір саринаң анзы хомай нимес. Мин зе, тілбіреес тӧреен осхаспын, таң, иске кірген нимемні изерліг атты чіли чызытпинчам, аннаңар ӱлес кӧрерге сағынчам парчан толар-толбас чарых сағыстарымнаң. Харандыларымны артыс салим позыма, че оңдайлығларын позыдыбызим Хан Тигір алтында тығыр пілбес, хырығ оңмас хайыныс хойиинзар…

Нименеңер мин чохсын парчам пу чағын туста? Толдырылҷаң сағыстарның пірсі – посха тіріг хайыныстығ, тибірестіг сайт идіп аларым килче. Ол сайт амғы табырах чӧрістіг ойыннардағы осхас, 3 хоос хырлығ (аны 3D тидірлер)… ХАКАС УНИВЕРСИТЕДӀ. Андар кірзе, моорсымнығ хоостал парған ноо-да улуғ залға кірчеткен осхас поларға кирек. Тастынаң кӧрзе ол университет туразы Хан Тигірде тоғылах чир осхас учух чӧрчеткен матлама ниме-ноо поларға кирек.

Сағам чир-ӱстӱнде андағ архитектуралығ пӱкӱлес туралар чоғыл, технологиялар читкелек, че мында – сайтта – аны идіп алған полза, чӱрекке истіг поларчых. Хакас университедінде ӱгренҷең аймах-пасха дисциплиналар поларчых. Иң пастағы паза иң кирекісімніг факультеттер – поліктер – аттары пу поларчых:

  • Хазых тутчаң паза пиктеҷең пӧлік;
  • Тіллер пӧлии;
  • Чайаачылар пӧлии;
  • Компьютерлер пӧлии;
  • Парыс (экономика) пӧлии;

Пілдістіг, піліс кирегін хайы даа саринзар алғыдарға чарир, че парчан пу ӱгредіглер хакас тілнең поларға кирек…

Пот, мындағ… чалахай сағызах пар. Сірернің чи?..

File Name: хакас-онлайн-университет.pdf

 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©