Пастағы декабрь 2021 чыл.

0
325
Хысхы зима

Хысхы килді, хысхы килді! –
Хысхырынча… Хысхы?
Кӧзенексер пахлап кӧрзем –
Хайдадыр за… ах харыҷах!
“Хысхы килді, хысхы килді…” –
Хоҷаңнапча кӱндег!
Хысхы, тізең, ил позынаң,
Ам даа киптепче соохтарны,
Ам даа толғанча-поохталча,
Унағастарнаң чыынча…
Таңда, пірсі кӱн аалладып,
Хысхы сынап килгедег, таң!…
Мин дее кӧмес тимнен салим,
Кибеліске киртіп салим,
Сӧс халыхтарын оох –
Хысхы чит килзе соох,
Сынаптаң ол пораанназа,
Ағаа мин сӧстер тазынып,
Ӏзіг чӱреемні азынып,
Салам артых кибелімнең –
Хысхы килді! Хысхы килді!
***

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©