Ӧлiг армия

0
366

Чаа чоғыл, че… армия пар,
Субалысча тигiр ӧзеенҷе,
Хуттары чох тастар кӧзеенҷе…
Кӧрдек-ал, оларны хадар!

Пурнада парча пiлiгҷi,
Чалғызааннаң ыраххы тiлҷi…
Анаң соонаң оларға хозылып,
«Хакас»-таң адаластығ оғыл!

Парчаны оларның хыйғалар!
Кинделернi пазып чайааннар!
Че соонҷа оларның тӧллерi
Пiлбин тур пабалар кӧглеенiн!

Чаа чоғыл, че… армия пар:
Тадар тiлнең хоостап сӧлееннер,
Киптенiп, аймахты ӱтееннер –
Диссертацияларны пазар!..

Че соонҷа субалысча тӧл –
Тадарлап, хакастап ӧспеенi…
«Хынчам» тiп Ӧкернiң кӧрбеенi
Сыбырапчалар мағаа: «Ӧл!»

Сыбырапчалар мағаа: хайы
Тадар тiлiңнiң сiлии-пайы?
Сыбыхтапчалар – ӱгренмееннең,
Хырығ ӧлiм хыйча – кӱстенменнең!

Ол армия – пӱӱн хакас чоны!
Тӱгдередiп, пӱгӱрелдiрiп,
Пас парча арғаазынға чуунып…
Пас парча килкiм хойлар соонҷа.

Турчам мин… тағ пазынаң кӧрiп,
Сыбыхтасчалар олар нимее-де:
Кибелiмнiң таанмас ӧттерiн;
Кидерли, «люблю»-ланып ӧӧрнең

Ол армия… пари хайдар-да.
Чаа чоғыл, че… ӧлiмнiг тӧлiн
Кӱстенчем кибеллестiг ӧӧнең
Ал халарға чабыс «хайдар»-даң:

Ырах чоллығ – пӧзiк тирiглер:
Хан Тигiрнiң чариин ибiрлеп,
Сын Чанын тудар… тадар аазынаң!
Тадар тӧрiзе – Тадар Ханынаң!

Чаа чоғыл, че… армия пар,
Субалысча тигiр ӧзеенҷе,
Хуттары чох тастар кӧзеенҷе…
Кӧрдек-ал, оларны хадар!..
***
6 май 2021 чыл…

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©