Хакас тілнең пазығлар тіллер ӱгренчең блогымда піліс чардызы

0
250
Сибдей Том

Сынап чоохтаза, амға теере толдыра оңдайлығ паза алғымни сағыстығ блогты хайди-да ипті иде идібізерге киліспеді. Сағыстар илееде, че кӧбізі толбин на парча. Амды пазох… паза пір блог. Че ам ізеніс пар. Мынзы, хазых полза, чуртас тоозылғанҷа парар… Пу блог — килкім проект чіли сағыныл парған. Иң пӧзік алғым сағызымы пазарбын пасха пазығларында (записи), че сағам за хакас тілінің чоллағын пастап салған оңдайнаң чарлап салим!

Тіллер аймағын ӱгренҷең ӧнетін блогты азыбыстым! Мында тіллер ӱгренчеткен иң артых пілістерін чыып аларға сағыс пар. Хакастар даа аразында олар парлар. Тадарлап, пілдістіг, чоохты мин пос чонның хыйғаҷахтарынаңар пазарбын! Че, алныбыс ачых ползын!!!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©