Тадарлап ынҷыхтығ хормачыланыс…

1
2611
Сибдей Том

**********************************************

САЛА ХАЗАХТАР паза ӧӧн тадар табаннар!!! Алғыстапчам Сiрернi, йа – ХАКАС Тiлiнең! И ма – Сiрерге ТАДАРЛАП пазығ!!!. 

Хайди мин малхадыбысхам, хаҷан минi пiр тадар табан сӧклебiскенде… 

Полған на кiзi хынча, хаҷан аны махтапчатсалар, че прайзы изi чохтанча, хаҷан аны сӧклепчетселер…  

Мин, кӧрiмге, удаа изi чохтандырчам хайран сала хазахатарны: хакас тiлiн амға теере ӱгрен полбинчатхан табанахтарны, чiзе… 

Махтапчатсалар чоох чоғыл: прай ниме чахсы, прай ниме – позитив.

Че… сӧклепчетселер… У-ук-аа!!!
Хылых асча, чӱрек талбырапча. “Ыырҷыңны” чох идiбiзерiң килче (ну интеллектуально. конечно  сынында нимес чи)

Минiң дее чӱреем кӧдiрiлче. хаҷан пiреезi минi “нимее чарабаан Сибдей” тiзе!…

Пiрсiнiде андағ тадар табан пiди тiбiскен минiң арығли чӱзiме: “пишете всякую хрень” тiп… анаң минiң статьяларымны “Хабар” газетазар албиныбысхан, йастра.

А мин… малхадыбысхам!!!!
И … малхатханыма “Хабар” газетаа ПИСЧЕ чыл пiр дее ниме паспаам. Пазынмаам даа. Мин же – малхадыбысхам!!! 

Анаң, чи…ол малхатханыма ӱгренiп алғам… сайттар ТАДАРЛАП идерге!!! Мин просто iди… малхадабысхам: айназы полҷаң ол тiп, чiзе. Тiгi тадар табанға пазыр чӧргенҷе мин… ПОЗЫМНЫҢ СМИ-зiн идiп алам. тiп ырғахталыбысхам, нооза.

И – чё? А – ничё!!! 

Мин амды сайттарымда ниме хынчам аны пасчам! Интернетте орныхтырып алғам позымның СМИ-зiн и, хайди тiпчелер, хотел чихать на цензуру… 

Пот, iди пот минiң малхатханым сых парған ах чарыхха.
Амды, чiзе… Нығып парчам хайран сала хазахтарны: а син “нимее чарабаан… сала хазахсының” тiп чiзе. 

Сыдазарлар ни зе минiң ынҷығыма: алай … чӱректерi халын кирпис тарт парған хахпас осхас,айа? Арса, мин ниме-де пiл полбинҷам ? 

(PS/ Малхатчых ам… “Хабар” газетада iстен парча. кхе…  А тiгi тадар табанах… ну постарың пiлчезер, хайда ол ам…   Полғаны ла позының орында поларға кирек: мин – ХАКАС тiлiнде, ол… ӱлгее хынчатхан “сала хазах” сағыстығ… тадарах… статузында. )

**********************************************

… пурнада пу чооғас сыххан полған фейсбукта, 4 сентябрьда, хакас тiлiнiң  ӱлӱкӱнiнде –

1 ӰНДЕЗӀГ

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©