Сибдей-абай

0
490
Сибдей Том

Сибдей-абай ӱгрет парча… Сибдей-оолахты.

Абайға 50 азыра час, чуртас кӧйеезiн чалған тирге кирек. Оолах, тiзең, ам на армиядаң килiп, чуртас чолын хайы саринзар чылдырыбысчаң тiп сағыс тарат чӧрче.

Абай – оолахха:

– Хайдар парарға сағынчазың ал?

– А та… Кибелiстер пазарға, неке, ӱгренерге парам. Пурнада… хакас филологиязын тоозып алам,  анаң андархызы кӧрiнер…

– Алаанма!!! – кинетiн Абай тура килiп, Оолахты мигелеп сыхты, – син… пурнада хазииңны тударға кӧнiгiп ал. Анаң – ахча оңдайын холға кирiп аларға кирексiң, анаң на (устығ салаазын Хан Тигiрзер улап салып)… пудурғы кибелiстерiңнi пазаачыхтанарзың анда! – пу чир нимес Сибдей-абай тарынча чуртас кӧргелек Сибдей-оолахха.

Сибдей-оолах сым турча. Че ам даа сурии тоозылғалах…

– А (тiдiнмин) хат алып, палаларны ӧскiрерге чи?.. – сала пулбыранча Сибдей-оолах.

– Палаларны идерге… ӧнетiн ӱгренерге кирек чоғыл! – пазох тарыныбысты Сибдей-абай – олар… постары поллап парчалар. Ағаа… ахча даа кирек чоғыл! – нимее-де чӱрексiпче Сибдей-абай.

– Че, пiлдiм… – таң сынап, таң хайди Сибдей-оолах Сибдей-абайның хараанзар, итсе, орта кӧрче,  хыйа албин.

– Ам чiзе, хайдар парарға? – Сибдей-абай пудурғы Оолахсар кӧрбиндеече.

– Неке… планшет алып аларға кирек. Программированиеге ӱгренерге… Алай ба… тiгi, электрикке ӱгренерге кiрерге…

– Хосханах!.. – Сибдей-абай пiл полбинча Сибдей-оолағасты.

– Ну… Сiрер тiпчезер… ахчаа ӱгренерге кирек, а ахча толдыразы ам… электроннай ахчаа кiрерге итче, анда, тiзең, программист поларға кирек… Пос ахчазын программист ле ит полар. Паза планшеттернi пос оңдайлығ энергетикаа кирерге кирек, СШГЭС-тарға iзендiрбин, чiзе. Амды ол «бестопливные технологии» адалча. Тадарлап чоохтаза, Хан Тигiр кӱзiнең тоғынчатхан кӱске кiрерге кирек…

Сибдей-абай мындағ хыйға ооолахты ам кӧрчеткен чiли, кинетiн сурабысты…

– А… пудурғы стихтарыңны чи… хаҷан пазарзың?

– Так аны… Сiрер и пазыңар – пулбырабысты Сибдей-оолах чуртас чуртап париған пазына хыр сас  сабысхан иренге.

– Мда… – нимее-де тiстерiнең тайнан салды Сибдей-абай, че чооғы паза чоғыл осхас.

– Че… мин парим… – Сибдей-оолах iзiк кистiнде тубан чiли хайыл парыбысхан.

– Ӏзе, – сағызын тарат парча Сибдей-абай, – ахча чолынҷа парчаны даа чӧрче, че… медиа-романны тадарлап пасчаң кiзi пу чир ӱстӱнде паза ноо кӱлӱк табылар ни зе…

Олох туста хайдағ-да ла чарых сағыс сабылчатхан Сибдей-оолахтың чiт парыбысхан саринаң, анда даа хайдағ-да хайхастығ, пу кiзi таныбас Хан Тигiрнiң чылхызы пiлдiрте сабылчатхан осхас полған…

Ол чарыпчатхан чолда чылтыстарҷа чорых чӧрчең кӱс арығли сах пiди урундыра килчеткенi найла iле полған хыр сасха сабыл парған Сибдей-абайға…

Сибдей-абай за олған тузынаң сығара ол ла чылтыстарзар харахсын салҷаң, «а ниме ол чарытхыҷахтарда пар ни зе» пiлiс хуйағын сыбыра кӧстеп чӧрчең пу кiзее пiлдiзi чох оох чарыптчахан пызыңазахтарзар… Арса, аннаңар даа ол позының кибелiстiг романын «Хан Тигiр кимезi» тiп адаан полар.

Сибдей-абай, сынап чоохтаза, Сибдей-оолахха найла… атархапчатхан.

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©