Тӧртінҷі хаалағ. Хайҷы паза Поэт — айтыс алны.

0
193
медиа-роман в стихах

Амды сын чоохтың азығын хахтап,
Пурунғылар хуйағын хыймырадып,
Хайда полза ээн-аастазын сулғап,

Пастапчабыс чозахти айтыс чоох!
Кемнiң ырых арали салылғаны хоох
Чуға полза, мынаң мындар парбаңар:

Хайҷы чайаачы алыбы-тӱменi
Паза пiрсi илбеенең сығызар!
Талбах чӱрек кiстеенiн тығырар,

Чара тартар! Хайда полза – чуғар: (310)
Хала парзар иб ээлiг чалғызааннаң –
Посуда тасхахтары сыңырир,

Чатхан полза, хылларынаң тартхлир,
Уйғу пирбин чiг сағыснаң сасхлир:
Нимезi полҷаң, йастразы пу… соолған?!

Хайҷы, Поэт — Хан Тигiр палалары,
Тайма чирнiң илҷi оңдай хуллары –
Сӧл чазы чирде сағыстар тарадып,

Ӧңнiг-сiлiг сӧс хоостарға путхадып,
Чуртас чоллары тартылған iстернең, (320)
Чатхан хыллары алығын алғи,

Нымах ызиин киптебiсче чӱзерлеп! —
Чох полғанға тын хабынын суғар,
Полбаанынға полғанын таптырар,

Читi хылны читонынаң хадар,
Читi кӱннi читонға читiрер,
Сӱрмес полза, алтоннаң сiлiглир.

Талбах атты талбағынаң толғир –
Хырдаң хырға чир ойызы iзиин
Толғадып, кил, хостозынаң парир!… (330)

Поэт, Хайҷы… алай хайҷы-поэт,
Олаңай ла сӧстер ойназы, — тирзер,-
Че Тиңiсче ызладылза сонет,

Хайҷы кӧңнiн ил хабын даа хассар,
Он тӧрт строкаҷа сӧлiнген хоос чолын,
Хостап-сӱрiзiп аарда даа таппассар!

Шекспирни бе, Петраркани ползын,-
Хайҷының аазынаң чир дее чухтыр полбассар!..
Нимезе, артых чооғымны тохтадып,

Илбек пiр соң тартыс киреен саларда – (340)
Хайҷы Поэттең тоғыр айтызарда,
Мин дее, таңмалап кил, кӧг алығын алчам:

Чорт парчатхан кӱр-ямбымнаң тӱзiп,
Ат алыстырып, чорығынаң позып,
Пасха кӧгнең узаратчам романымны –

Илбектiг Дантенiң дее хобылын тастап!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©