Рубоко Шо хынызы

0
476
Рубоко Шо

***
Ай чарии, иніп,
Ызых чарларны чалғаан…
Кимең чайхалып,
Кӱр адыҷаамны сахтаан…
О! Тадылығ суғ салғаа!

***
Систілче нан паа,
Ax чарых чылча кидер,
Ырах нан парып…
Хатабох тіріг тахта! –
Хан Тигір… чирнең хада!

***
Кӧгенеен тастап,
Кимең пазох чӱс пари…
Хурут кии холлап
Хайран тыным пат пари
Хыныс кӧлінде… Ползын!!!

***
Тораатха мӱнчем,
Ізіг чарларны холлап…
Хысхырызың ниик
Тоспас торааттың чориин
Апарча тирең… кӧлзер!

***
Ил чазы, идің
Хыраңнары пастыра,
Хуйу-холлары
Сырыптары ӧтіре
Тораат чӱгӱртче… хызыр.

***
Пілчем ме?.. Танда
Чалама чалтыразы
Ханнаң ма хатап,
«Чоннаң!» тіп пытыразып,
Пазох Ил Ханы тоолир…

***
Сағысха кірді

Ээмек тузында
Он ікі час изере
Тымылбин пір дее
Телефоннаң чоохтазып,
Ниме ни тілбіреебіс?..

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©