Ачырғазах

0
405
Стихи на хакасском языке
Стихи на хакасском языке

Пар минде (ам на тӧріді тир кирек),
Ачырғазах соолдырчатхан миизімні:
Чиит тустох хал хабынып ил сағысты,
Ямбтың чориин хаап, романнығ тағысты,
Хойыдып тадар сӧстіглес ооғазын,
Ноол турарға ноо даа чӱрек-табысты:
Чабыстығлар хынызахтар тадығны
Алыптығ нымах чіли саларчыхпын,
Хазырып пуртахталчатхан сағысты
Халындырып, сіліглеп хағарчыхпын,
Кӧӧм пар чатхан табыста тударчыхпын…
О, нинҷе романнарның кӱр жанрлығ
Тамырын тударчыхпын сын чанылығ!
Хам поларчых… Шерлок Холмс табанағас,
Сарыннығ поларчых кӧг-ырластығ аас,
Сизікче палғап сӧстер тузазы саан,
Хадыл саап, тӧрирчік сӧстігес-роман!
Хоос-роман таптирчых фотошоп хости…
О ханым-хызычахтар!.. (эротикаа хысти
Ойын пазында кӱзерҷікпін… киптег!
Ямбтың чолында иптелерчік китег!)
Саны кӧп (онарлап, йабылларны ол!)
Чоох кӱреп, таптирчых пис салаалығ хол…
Ачырғазағас читті мағаа киир парып,
Аннаңар, кибеліҷегім тӧзі
Чиит кізее, арса, полар сын сӧзі –
Аарсынмин, чуртаста пар кӧп оохты
Поохти алып, салдыр сал кидеркізер –
Арығ пар чӱрееңнің иптіг теерткізін
Пӧгіне, орталап миизі соохтығнаң,
Хабын син ізіг чӱреең сіртлеенінең!
Толын чиидіңнең! Ит киирирін кӧрбе!

8 май, 2021 чыл. 11 час иртен

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©