Популярная песня “Надежда” на хакасском языке

0
603

Кӧӧ Александра Пахмутовани
Сӧстері Николай Добронравовти

***

Чарытчадыр таныбас чылтыс
Иб иркінінең пазох ырахпыс.
Самолёт чоллларынаң ӧкіс
Городтар арабыста турарлар…

Пу чирде тубаннар, наңмырлар,
Пу чирде соп-соох кӱн чарыхтары,
Пу кізі паспаан аймах чоллар
Хоостап тур хайхастығ пар чулларны…

Ӏзеніс — чӱреем чылтызы,
Ӱлӱзім — махачылас сыйығы.
Че сарын… чалғыс таа ползын,
Турам на анда кӧӧмні кӧдірзін!

Син, киртін, мында ырах чирде,
Кӧп ниме пасхали кӧрінчедір, —
Кӱгӱрттіг наңмырлар хурупча,
Тартыстар даа амыр пӧгілчедір…

Пілер кирек чӱреебісте сахтап,
Полар кирек ипти хылых тудынып,
Пу чуртастың часказы чылии
Хығырып пілер кирек ырызын…

Ӏзеніс — чӱреем чылтызы,
Ӱлӱзім — махачылас сыйығы.
Че сарын… чалғыс таа ползын,
Турам на анда кӧӧмні кӧдірзін!

Ундудып саларға чарабас,
Сарналбин халған ізіг кӧглерні,
Хынғанымның кӧңні чох хараан,
Соох пораан Москвадағы чиллерні…

Арабыста пазох ла городтар,
Пазох чуртас чарча пісті ырахта,
Тигірде піс таанмас чылтыстар
Ӏзеніснең сур хоостап пызыңнасча…

Ӏзеніс — чӱреем чылтызы,
Ӱлӱзім — махачылас сыйығы.
Че сарын… чалғыс таа ползын,
Турам на анда кӧӧмні кӧдірзін!

***

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©