Иң оңдайлығ хакас тiлiнең сайт!

4
4846

Эк-айа! Хакас тiлiнең амға теере пос оңдайлығ толдыра синнiг блог теен ниме чох полған. Амды ол пар !!! Пар прай нимезi: хылии (тiллер ӱгренҷең сағыс хоостыра кiзiнiң iстi-тастылығ хылиин iстескенге читiре), тiлi пар (кöмес-кöмес иптебiсчее ам даа парох, че анзы пазығлар хоостыра чазал парыбызар чи), пöзiк сағызы… паза wordpress теен “тимiр миис” (компьютернi тадарлап ам iди солалапчам… ;)) пастыра киптелчеткен сайт тöстерi!

Мыннаң, – пу блогтаң – пасталча хакас блогерлернiң сын тархыны ! ;)

Чолым азых ползын, соома толдыра хакас тiлнең блогтар аймағы ползын !!!

4 ӰНДЕЗӀГЛЕР

    • Ол… программада ноо-да алҷаас пол парғаны. Аны тiлеп парчам. Тӱзедiлҷее табылза, прай ниме оңдайлығ поларға кирек…

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©