Блог апарарға сағынчатханнарға

0
548
Блог Сибдей Том

Халғанҷы туста постың блогын толдыразынаң хайди тузаланҷаанаңар сағыстар удаа кір сыхты. Амды постарың даа сағын кӧріңер: піс удаа халых чон сайттарында одырчабыс. Сынап чоохтаза, удур-тӧдір тіл алызарға ол уғаа тузалығ ниме, че постың блогы хоостыра олох нимені итсе, мында постың чылхазы нинҷе-нинҷе хати артыхти кӧрін парча паза тузазы даа хай-хай кӧп.

Халых чон сайты пір чуртха аймах чон чыылған тура осхас, постың блогы пос туразын хайди хынчазың іди пӱдіргенге чағын! Олох туста пос блогынаң ноо даа пілісті аймах-сайттарзар хобырыбызарға пір дее сидік нимес. Че парчан тоғыс постың блогында алғымни толдыра пілдірче: прай ниме чахсы кӧрінче, тыбылча, пілдірілче.

Пазығлар изерізін, сомнарны, кӧріглерні паза пасха даа информацияны постың блогына хондыр саларға чарир ла!

Аннаңар, чарлағ оңдайынаң пасчам: блог киреенеңер амды алғымни пас турам, нинҷе пар пілізімнең ӱлес турам.

Ӱндезіңер, пазыңар, сурағлаңар!..

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©