Японҷа тимір миистіріс

0
352

***
Синің файлың полған илбек, 
Чуртазың анда полған толымнығ, 
Че… вирус чіп салған аны.

*** 
Кілеен кирек сайтың 
Табарға хатап киліспеді… 
О, нинҷе кӧп… чохха чіт парған! 

*** 

Тимір миис істі тыып парып, – тоң. 
Сиргек сағын, посхын… – upload ит. 
Компьютерің хатап тын килер! 

*** 
Чӧрінді чӧрізін тоозынды… – 
Чаап сал програмаңны тооза – 
Тимір миистең дее кӧп сурбаҷаң! 

*** 
Киҷее ле хал хайынған! 
Пӱӱн – сып-сымзырых… 
Ол виндоус! 

*** 
Хаахпа. 
Хылығыңнаң киміріп пееріспе – 
Тимір миис, нооза! 
*** 

Тооп парза чӧрінді 
Хыйға тимір миис 
Олаңай ла тимір-тис… 
*** 

Мӧгі хойнында – ӧлім, 
Албан ӧдізі паза чызыл парған файллар… 
Нимее син тар сағыс тараттың? 

*** 

Піліс халынға орын читпинче, 
“Пулут” тимір миистерге тар… 
Хан Тигірге пазыр! Артиина! 

*** 

Хал пазылған диссертацийні 
Тимір мииске хатабох ам тазын – 
Чиирт салған вирусха, йастра… 

*** 

Хатабох алҷаастар… 
Хатырлаан таңмалар чызыл парды. 
Тимір миис… кӧзенек… ӧӧ чох хуп хуруғ… 

*** 

Виндоус иңзерілді хатап: 
Мин, тізең… кӧппегезегес ӧлім – 
Тимір миис – орлааныңны испинчем. 
*** 

Ах таңмаҷағастар экранҷа 
Чӱгӱрізе тӱсті ӱр нимес… усчадып. 
Мына піди кӧйче… доллар ахчазы! 
*** 

Син тыңнапчатхан дао чой, 
Сынын син испессің, сынап… 
Нааҷылағ чолын аспазаң! 
*** 

Чазыт сӧзің саба полза, 
Хыйға чӧрінді клӱзін 
Табар тимір миистіг хыйғаҷах ла…  

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©