Хыйға инейегес…

0
1311
бабушки

“Хысхаҷах НАА нымағастар” теен сағыс хоостыра пӱдірін парчам литератураҷа жанр. Че… ол НАА литература жанрын адирға кирек… НААМЫЗАХ. :) :)

Ноға ба? Пілдістіг, нооза… НАА НЫМАҒАС теенін хызыра пазыбысса пол парча… НААМЫЗАХ. :)

Амды, пот, ол… ПАСТАҒЫ НААМЫЗАХ. :) :)


“… Улуғ частығ орыс тілліг инейегестер одырчалар, аны-мыны тӱптестір парчалар. Кинетін хыриларынҷа уум-аам тӱспинең ніске харахтығлар, хара пас чииттері ирт парирлар. Ноо-да пос тілінең чоохтас парчалар.

– Кемнер полҷаң пу тіп? – орыстинаң удур-тӧдір кӧріс парчалар, піл полбин одыр турлар.

Ӱр дее полбаанда, пазох чииттер кӱреліс кили, олох ніске кӱрең харахтығлар, хара пас оол-хыстар. Орыстап ала удур-тӧдір хатхы-кӱлкіде хыринҷа ирт парирлар.

– А-а, эти-то свои, хакасы – орыстап парча инейектенің пірсі. Хыринда одырчатханнары сурастырғлап парчалар: А как ты их отличаешь?

– Оларны ба? – орыстап парча пілігҷі инейек. – Те, которые говорят по-русски, это хакасы.

Орыс тілліг инейектер аннаң андар чоохтас парчалар. Кӧрзелер, ырах нимес хыриларында аарлығ турчатхан “форд” теен ниике чӧрҷең ікі машина турыбысты. Андартын сыға салдылар нинҷе-де постаң иреннер, оларнаң хада ипчілері. Пудурғы чииттер осхас андағох ніске харахтығ хара пастар.

– О-о! Эти – ТАДАР-ы! – пазох хыйғазын сал парча пудурғы пілігҷі инейек.

– А как ты узнаёшь их? – пазох сурастырғлап парчалар хыринда одырғлапчатхан ӧӧрелері.

– Да очень просто, – узарат парча хыйға инейегес, – ТАДАР-ы всегда носят кичегей и они все знают по пять языков! И поэтому, как правило,  трудятся на престижных работах. Видите их мужчины носят длинные волосы. По-ихнему это и есть кичегей. За ними, ведь, тож уход нужен… – хыйғассырап парча сиргек кӧрістіг улуғ частығ инейектернің пірсі…”

 

сом орыны

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©