“Хан Тигір кимезі” кӧрігліг роман узарадылча… наа оңдайнаң!

0
364
медиа-роман в стихах на хакасском языке

Постың хылиин микелеҷее узарадылча! Кибелістіг медиа-романны пас кӧрдім стрим теен оңдайнаң. Нимезінең ол чапсых мағаа?

Кізі позының иң артых таа сағыстарның хайдаң паза хайди тын тартынчатханын ӱрге тут полбинча. Уламох полған на строкаға сӱрдіре килчеткен сӧстер изерізінің тыыпчатханын сағыста тударға оой нимес.

Аннаңар пазылғалах таа романымның полтазын кізілерге чоохтап сыға турадырбын: ундуп салбас ӱчун – кем анда нименең хайди палғалыстығ, чізе. Чоох пӱтчеткен аразында, сағыс таа ізии хати-хати ойлап, хойып одырча ноо-да пасха хоза идеяларға.

Амды стримнер идерге толынып алдым! Пӱӱн (сағам пос посха пазып) тиріглерімні хати сағысха кирдім. Хаҷан полза, пу романымны тоозып аларға оңдай пол парза, ағаа хоза паза пір сағызымны толдырыбызарға, арса, ӱлӱс тӱзер дее!

Че сағам за – пӱӱнгі кӧрігнің салтары!

 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©