Хакастап пас кӱннің сай!

0
374
Хакастап пас кӱннің сай

Иртен турып сизінчем: ибдегі улузым удур-тӧдір сыбыра орыстап турлар: “Привет! Как выспалась?..” Уйғу пастыра (мин соонаң арах турадырбын) пос алынҷа сағынчам: “Сибдейнің дее ибінде тадар тілі уйан орныхчаттыр-а…” Минің дее турамда хакас тілі иркін азыра сыбыра сығара састырыбысчатхан кирек чох бомж чіли чуртапчатса, ниме пасхаларында полча ни зе?

Аннаңар сағын салғам: мин ниме-де читіре итпинчем… Амды, пу киректі хайди-да пик арах оңдайлир ӱчӱн, позыма пӧгін турғыс салдым:

кӱннің сай кӧріндіре тадарлирға кирек. Кӱннің сай!

Хакастап пазарға иң пурнада – блогха!!! Ватсапта нимес, вайберде нимес, халых чон сайттарында нимес… Позымның ӧӧн тадар блогымда хакас тілі кӱннің сай минің миизімнің чылхазын хати-хати ӧңнендіріп, тадар сӧстерінің парчан прай табызы-сілиинең, парчан прай ӱн-табыс йаңылазынаң – толдыразынаң ! – суулирға кирек изі-ханымҷа!!!

Мин андағ сын пӧгін алынып алдым позыма пӱӱннең сығара! Позым позыма! Мин сын ээ поларға сағынчам позымың сағызыма, чылхама, хылиима паза хыйғама!

Тадар ползам, тадарлим пурнада позымның блогымда – позымның САҒЫС ИБӀЗӀНДЕ!

Аннаңар амды асчам позым позыма наа пӧліг (рубрика): хакастап пас паза чоохтан кӱннің сай!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©