Тузы читкенде, сӧзiм читiрим

0
517
Сибдей Том

I. Тузы читкенде сӧзiм читiрим,
Чазым толғанда салыбох салим,
Чолым полғанда чоллабох салим, айтыбох пирим.
Чоным чыылғанда алғыстап пирим,
Столым часханда ас-тамах салим,
Чiрче тутхан ирет читiрим, сарнабох пирим.

Чӧрген чирiм пар,
Кӧрген чолым пар,
Алтон аймахти толғанған чыллар,
Алтон аймахти толғалған чоллар
Ырах халдылар.

Пасхан чазы пар,
Сыххан хырлар пар,
Алтон аймахти толғанған чыллар,
Алтон аймахти толғалған чоллар
Айланмастар.

II. Чоным чыылғанда айтыбох пирим:
Сӧстер алығын пiрiктiр чӧчем.
Чазалбаан ӱнiн тӱзедiп чӧрчем,
Ойых чох ползын.
Сӧске пай улус сӧске хабылзын,
Сӧзi чох чазағ кинде хабынзын,
Тадар сӧзiнiң ӱлӱзi ползын,
Сарынға кiрзiн.

Чылан чирiм пар,
Чағын чоным пар,
Мин чазаан сӧстер хырылбин халар,
Мин ырлаан кӧглер хурубин халар,
Чонға чайылар.

Тӧреен тӧлiм пар,
Кизек чоным пар,
Алтон аймахти толғанған чыллар,
Алтон аймахти толғалған чоллар
Айланмастар.

III. Пу син чӧргенге чир дее аарсынмаам,
Пу син полғанға аарда хомзынмаам,
Кӧксiм кӧӧн кӧрлеп, пӱӱн дее мин ырлаам,
Чонымны алғаам.
Час чазаан улус миннең сарнасхай,
Алтон даа толза, артығы полғай,
Алны чол iзии ол синӧк ползын,
Ам даа чазалзын.

Чӧрген чирiм пар,
Кӧрген чолым пар,
Алтон аймахти толғанған чыллар,
Алтон аймахти толғалған чоллар
Ырах халдылар.

Асхан чазым пар,
Сыххан хырым пар,
Чӧрген чолымның чорығы халзын,
Алтон чазымның кӱнi чарызын,
Ам даа чайылзын!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©