Сынап мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас

0
509

Сынап мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас,
Паза хати аймахтығ сағысты пулғап, илні сынирға,
Пірдее дее туртухпин, холға чатхан тудынып, пастырарҷых,
Чоннар аймағынҷа пілізімні тарадып, тахпахтарны саларҷых!
Полған на кӧӧмде чарыпчатхан сағыстың ухаанҷылын,
Хан Тигірде пӱлес аймахти салылған ил чылтыстарның чорығын,
Хати-хати толғалчатхан галактикалар ооғазының тоозынын…
Мына пу чарых сағызымнаң – ағылымның тоозазын,
Пір харанмин полған на оолға ба, хысха… піліс пирерҷікпін:
Ноға паза хайди ӱрегліг идібіс палғалча хоолай хооғынаң!
Хайди пос хылыныс ағыны салғаа іткіс кӱзінең танығлығ!
Сынап мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас…

Сынап мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас,
Мин чииттеңӧк илбектіг сағыстығлар чон улузын хооп,
“Хан Тигірҷе чӱсчең киме пӱдір!” – тіп сағысха устана,
Ӏткіс кӱзі чозағына тӧстене, хатығның хатиин кілеп,
Ӏстезіп ниме-нооларның палғалызы чылығ-ізиинін ноолып,
Хан Тигірде парчан тірігнің чазығын санирҷых хыниин хаап,
Сынап мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас…

Хати мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас,
Мин сарыннар пазарҷыхпын… муңарлап хылиин хаап!
Полған на кӱн, полған тіріг ноо ниме чӱрексеен-хайнаанға
Поларчых арығ сағыстығ ил хазыхтығ чатханымның тахпаа!
Хыныс ізии, чохсыныстар изерізі хылииның поза паан
Тартарчыхпын чатхан хыллары чазырхоос салғаанаң,
Сынап мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас…

Йа-йа! Мағаа паза пір пирілген полған полза чуртас,
Тадар тілнің парчан ызии чолларынын хостап, чӱлтек романнар –
(Кибелісти!) саларчыхпын чыл сай даа теедег хаалағнаң!
Парчан ухаанҷыларның чир ӱстӱндегі салымнарын алынып! –
Эй-ей! Тадар тілнең артых чох поларҷых сілии сӧстернең паалағлығ!
Чӱс алыптығ нымах чіли хайҷылар кибір хоостарын чазап,
Минің дее чатханым ол романнарны хайлирҷых хыйғылап!
Ээ-к, айа! Паза пір пирілген полған полза чуртас!…

Хоза пір пирілген полған полза чуртас (сынап-сынап!),
Мин аарсынмин ахча чолларын хазырып, амды…
Сыр чох, чік чаҷын чох ахча саннарын хоостирҷых токеннернең –
Ӱгреніп алып джавалар программазын, блокчейннер тӧстеп –
Тӧстир поларчыхпын пос хазназы синінде Тадар Ханның кӱзін!
Ирткен пуртах чыллары-тоозыны Алтын Ордаға хозылып!
Сынап хоза пір пирілген полған полза чуртас…

Сынап, паза пір пирілген полған полза чуртас,
Парчан чоннарның пілізін хахтап, таллап артығы чарығын
Тадар тілнең хати сілиин палғап, мин сайттарны чайир идем,
Муңарлап! Чалғызаан нимес, иптіг чонның кӱстеріне кӧстеп,
Кибелістер бе, сарыннар, нымахтарны, піліс чітиин чазап,
Кӱннең кӱнге пос чазығының сіліглестіг чанын чазылдырып…
Чайирҷыхпын, паза пір пирілген полған поза чуртас…

Ӏзе, паза пір пирілген полған полза чуртас,
Аңмайып одырып, арса… улам алҷаастанар ноо даа кізі –
Ӏзеніп киліп чи: паза пір соң хатаанында ит саларым!
Аннаңар, паза пір пирілген полған полза чуртас,
Пу даа кибелізек, арса, пу чарыхха килбесчік…
Пу даа чохсынызым, толбаан ікінҷілестер ооғазында халып,
Арса, хаҷан даа Хан Тигір чарығын кӧрбесчік,
Паза пір пирілген полған полза чуртас…

8 май 2020, 12.38

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©