Сибдей Том

Сурабыстах, айоол (ил-хыс!): Сибдей, нимее
Чабал-чубал чуртазағасты нуулып, ӧктеп,
Хайдағ андағ ил чазыттығ таңмаа
Чол тоозынын, тик кӧдіріп, сопладып,
Кӱң чарии алтында кӧлек тастап… кемге
Туза полдың пу чарығас чылиинда?
Ниме ит салдың син час хонығас пізиинде?
– «Тиктең сурдың» тіп узун чооғас тілбірееске
Сылтана суурынарға сағызым амды сынап парбас:
Пілчем пір ле ниме: Сӧстең артых
Пу чарых хойнында паза хыймырааны чоғыл!
Тадар полғанымда – миннең нимес, ӧбекедең,
Анаң пасхазы миимнің тоғыс хоозы:
Тадар ползаң – тадарла матап арах!
Кибел, тізең, Хан Тигір ызых аазы!

26 май  2020 чыл, 10.33 час иртен

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©