Сарыннар сӧстері

0
1070
Сибдей Том, Боргояков Игорь Фёдорович
Сибдей Том, Боргояков Игорь Фёдорович

Ах Пӱӱрнің ыры

Хан Тигірдең тӱзер-тӱспес,
Ах сағыс чарир-чарыбас,
Хара пулут килер-килбес, —
Ах пӱӱрлер тӧліне пасхазы чох,
Чазы чалбағына пӧгімі чох,
Тайғалар халына артығы чох.

Таңдади кӱн чарыдар, чарыдар!
Кізі полардаң чӧрер, чӧрер!
Наңмыр килердең чағар, чағар!
Хара-кӱрең чоллығ харсах аң пар,
Чиллерге хабынған ханаттар пар,
Кізілер аймағынаң сарын пар,
Хан Тигірнiң дее чылтызы кӧп…

Ах пӱӱрлер тӧлі ле чалғыс олох,
Чазы чалбағы ла пӧгімі чох,
Тайғалар халына артығы чох.

Хан Тигірдең тӱзер-тӱспес,
Кӧлбең полза толар-толбас,
Ізеб тӱбі тирең-тайыс,
Ах пӱӱрлер тӧлі ле хыйға олох,
Чазы чалбағы ла пӧгімі чох,
Тайғалар халына артығы чох.

Таңдади кӱн чарыдар, чарыдар!
Хараазын ай сығынар, сығынар!
От тамысханы полар, чылыдар!
Ах пӱӱрлер дее пірігер, азынар!
Чилнің дее ханадына харбанар!
Кізілер чӱреене дее кӧрінер!
Хан Тигір дее кӱгӱрт тӱӱрін сабар!

Ах пӱӱлер тӧліне пасхазы чох,
Чазы чалбағына пӧгімі чох,
Тайғалар халына артығы чох…

Хан Тигірдең тӱзер-тӱспес…

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©