Сӧсчi – тот, кто придумывает слова на хакасском языке…

0
985

Сӧсчi” тееннiң таңмазы грамматика хоостыра пiлдiстiг: сӧс хоостыра тоғынчатхан, устанчатхан ноо-да кiзi. Че анзы пiлдiстiг дее полза, сӧсчi теенiнiң сағ орта – iкiнҷiлес чох! –  тузазын чарлабысчаң оңдай сығысча: “сӧсчi” ол наа сӧстернiң тузазын таап, аны толдыразынаң чарытчатхан кiзi. Ол наа профессия! 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©