Пiрсӧстiгчоох (“пiрсӧстiгчоох” – наа жанр)

0
1064

ХакастiлiнденааниметӧстепсаларғапiрдеесидiкнимесаАмкӧрiңерпудаапазығларизерiзiн:иңузунтiлбiреезегестернiиңузунсӧстернеңпазарғасаладаңдаасидiксiнминчечипукiзi!Алаамдырыңнылавключатьполыбысипсёсинужегенийзiңпотомучтохоослитературадазакончоғылхайдиортапазарғаалайсабапазарға.Главноепасчазыңпасчазыңпасчазыңпасчазыңиалииңнысалбаңнатчазыңпiдiрлераймағынааинтернеткехайдағпасханоосинандаалаамдырыңныалайхыйғааңныкиресухчазың(алайсухполбинчазың)олохсайттарға(алайчаҷынкинделергетожпiрдеепасхазычоғылтакто).потисинуженаагенийзiң:патамучтопудаапасханнимеезакончоғыличохполар!кхех!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©