Пічік ордызы полған на хакас тілнің ӱгретчізінде поларға кирек!

0
856

Нимедір ол пічік ордызы?

“Орды” теен сӧс тӱрк чоннарында мының алнынаң сығара тузаланылча. Тархын пілігҷілері Алтын Орды теен нимені танып турадыр. Сағамғы туста “орды” теенін хакас тілінде мин піди кӧрчем: ол иң кирексімніг, чайаачыластығ, кін оңдайлығ орын.

Пічік ордызын іди кӧріп одырза, анда хакас тіл ибіре пӧгілчеткен, сағынылчатхан, пӱтчекен чозахтарның иң таңмалығ орын пол парча. Орыстап аны блог тирге чарир. 

Кӧрімге алза, Сибдей Томның хакас тіл пічік ордызының ады sibdey.ru пол парча. Анда хакас тілінеңер Сибдей ниме сағынча, пӧгінче, хайди ол аны тилітче прай парчаны кӧріндіре пілдіртіпче.

Ноға полған на хакас тілліг ӱгретчее позының пічік ордызын апарарға кирек?

  1. Анда ӱгретчінің парчан салтарларын кӧріп аларға чарир: хайди ол сынында ӧнетін ӱгренген нимезінең тузалан полча. Хайди ол позының тӧлін (палалары пар полза) хакас тіліне кӧніктір полча. Хайди олған садында, школада алай пӧзік ӱгредігдегі улус хакас тілін сынында тиліт полча… Прай пу нимелер чахсы кӧрін парарҷыхтар ӱгретічінің пічік ордызында.
  2.  Ӱгретчілер маң тус чоғыл тіп удаа сылтан турадырлар. Ам ол даа пічік ордызын апарарға итсе ағаа ӧнетін тус кирек. Сынап таа андағ! Пу даа улуғ нимес пазығны (запись теені) апарар ӱчӱн мағаа пір часча киректелче. Аннаңар, сағыс ойлапча піди: пічік ордызына ӧнетін тус таап, аны чал тоғызы хоостыра тузаланысха кирерге кирек ле!
  3. Пічік ордызын апарҷаана школаларда  ӧнетін ӱгредіг тузын табарға кирек: читілік кӱн аразында пір час тузы хайди даа ӱгреніс расписаниезіне киріл парарға кирек! Ӏди хакас тілін тиліт парчатхан ӱгретчі позының ӱгренҷілеріне алғыдымнығ кӧзідіг пол турарҷых. Палалар даа анда аралас турарҷыхтар: пазығлар тимнеп, сомнарны сығарып, кӧріглерні суурып, анда хакас тілінің хайынызы алғым кӧрінерҷік.

Мына мындағ сағыстар мағаа уйғу-чадын пирбин, 4 час иртеннең сығара миимні ӱтеп, сығарылды пу пазылған пічік оңдайына. Хакас тілінің ӱгретчілері ниме тирҷік ни зе?

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©