Пастағызын на пасчам смартфоннаң!

0
912

 Мында амды смартфоннаң даа пазарға чарир полчаттыр. Пӱӱн смартфондағы приложениелерні кöрглирге киліскен Сынап чоохтаза телефоннаң пасчаа чахсы ла нимес:салаалар найла халын, букваларына орта тееп пар турарға муханыстығ, йастра. Пу писче нимені онҷа минута мухан парчам…

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©