Пастағы хаалағ

0
196
медиа-роман в стихах

Мынаң мындар строкалар чӱгӱртерде
Пичелде дее нимес, че сағысха тӱсчем:
Парчан чонны хати ӱрӱктірерде

Илбектіг Дантені сала хостас чӧрчем —
Ӱзерли чол чӧлленген хобылларда
Тадар табан хуйағын ма кӧрче ? (60)

Илбек Баин Пурунғызы чылларда,
Пос позына ызых хуйах кӧр чӧріп,
Кибелістіг романын пик чазирда

Тӱгдӱр хазах поэтке хул даа полып,
Тимде полған тадар сӧстернің ағынын,
Пудурғы «ямб» кибеліс чориин хобырып,

Сӱректедерге, соонзар даа хайбағынмин…
Сибдей ползын (алай, итсе, пасхазы)
Че «соом туйух турзын» тіп пурунғыдағы кибірнең,

Тадар сӧстерінең палғап роман полтазын, (70)
Хан Тигірге киречілеен: «Мына —
Солбан иртезінде тоғазығның салтары…»

Сибдей, тізең, хыстырып хатына,
Часхы килзе, малларның тизек-арығын
Хырып… чӱрек ӧлӌең ол аалның чызына.

Че хат чахии — хазинаның мал арығы:
«Ап-арығ чадын хой-пызо-інектерге кирек !..»
Тадар поэттің Сӧс сілиин, Ил сағызын

Оңнап, піліп пе, сизініп кӧре — поғдархирға
Хат чонының пірдеезі сизінмеен. (80)
Іди сала орайлатчам, аал ибіре чӧре…

Амды пастапчам пу романны… Мин итпеен
Хол тоғызы мин дее чох іріпче
(Хазаа мал арығын кем не кӱзіп пілбеен ?),

Че пу сӧстер изерізін Сибдеек пӱдірче
Хайбағына олох ла Ренессансха:
Пу даа чирде тадарда тӧріпче !

Тус теезі хоостыра читче амды… хакасха
Пурунғы Дантени осхас илбек хылыныс —
Хакас тілі тепклен киле Ээн Аастаң, (90)

Кӱлімзіреес Сибдеектің тістеріңде хыстынып,
Чарлап тур Сӧс кӧрбеен тадарларға піди:
«Чил чорыхтығ Ах сағыс пар пораадына алтана,

Чир ибіріп, кинделерні ніндіп, ызиин хахти,
Сӱре килче Ил Чазы салбыхтарынӌа
Муңар саннығ сӧс ооғазын санап…»

Іди сӱректеп килген оох підір чолларымӌа,
Хати-хати халбастана пас чӧріп,
Сананып таа, арса, алданчам Чир-Чайаанға:

«Тігі чирнің Ил Ханына син пирібіс чахығ — (100)
Сибдей тіп тадар оолның кӱр хуйағын
Ардадарға, тибес, ам даа сала ирте !..»

Мин зе — оортана Хан Тигірнің алғайынаң —
Чатхан хылларын теертіп тілбірим,
«Им-том ползын ! » — тіп чоныма сарним

Чӱреемӌе, паарымӌа ойлаан сӧстер ызиин…

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©