Пӱӱнгі хакас тілінің ӱгретчілері

0
233

Хакас тілінің мыннаң мындар чуртиры, пілдістіг, – чоннаң. Че “чон” теен нименің аразында пар аймах син сағыстығ улус: кем-де ӧнетін ӱгредии чох иб аразындағы чағынхы тӧлін тілге кӧніктіріп алча. Хайзы-да ӧнетін ӱгредігліг дее полза, позының палазын позы чоохтанчатхан синге сығар полбинча. 

Чон аймах-пасха. Че пӱӱнгі ӱгредіг оңдайынҷа мыннаң мындар парзабыс, хакас тілі айылбас-парбас иде чіт парыбызар. :-( 

Хакас тілінің чітчеткені палғалыстығ пір ле сылтағнаң – удур-тӧдір чоохтаспинчатханынаң. Мында паза пір дее артых сылтағлар чоғыл. Че удур-тӧдір  чоохтаспинчатхыны нименең палғалыстығ?

Олох ла пір нименең – тілдеңер тирең иде, толдыразынаң сағынминчатханынаң. Сағынминчатханы – пу иң пастағы сылтаа. Хакас тілінеңер сағынып, анынаң кӱннің сай чоохтанардаңар – мынзына ӱгретчілер ӱгрет полбинчалар. 

Аннаңар, ХГУ-да ӱгреніп алып, аны тоосхан улустың, сын чуртаста пос аразында хайди чоохтаныс тілінің кибірін тудып, аны алғыдардаңар… чон чылхазы пӱдірілбеен.

Ол чылханы ӧнетін сағынып, чарыхха сығарып, чон аразында тарадып, аны тилідердеңер амды сыбыра сағын чӧрерге кирек хакас тілінің ӱгретчілеріне.

Мин дее позымны ӱгретчілер санына кирчем, ӱгредігнең айғазып, амды пу пазылчатхан нимені сығарчам пурнада позымның блогымда.

Амды, халғанҷы сағыс…

Хакас тілін сынап иде тилітчеткен ӱгретчінің хайди даа позының хакас тілліг пічік ордызы поларға кирек. Пазох хатанчам: хакас тілін сынап иде турысчатхан кізі хайди даа позының блогын идерге кирек ле!

Че анзынаңар чоохты алынҷа пӱдірерге килізер.

Амды за пу чоохтағы сағыс салтарын піди тоос салим: піске, хакас тілінің ӱгретчілеріне, хакас тіл грамматиказына хоза чонны позының ибі аразында, хакас тілліг улус арали тіл алызарға киліссе, тадар тілінің чоохтаныс кибірін алғымни тӧстеп салараға кирек.

Хайди? Че сағын кӧреелер. Ниме сірер тирзер ни?..

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©