Ноға наукада сағамғы туста блогтар поларға кирек хайди даа?

0
147
чаҷын паза тимір миис
чаҷын паза тимір миис

Пӱӱнгі туста тилекейдегі парчан науканың чозахтары кӧні палғалыстығ чаҷыннаң. Монографиялар, диссертациялар, наукаҷа статьялар – парчан пу нимелер сығарылчалар чаҷында. Че амғы тустағы тимір миис (компьютер теені) оңдайлары сығыс килгенде, ӱнніг кӧріглер пазарға чарир пол парды. Интернетке 30-ча чыл азырох, че наукадағы чаҷын кибірлері ам даа сӧзіріл парча ииргі тус оңдайларынҷа…

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©