Нимедiр ол… кибелiс алай ба алыптығ нымах?

0
3450

(хоос орыны)

Пiстiң хакас чоны, сынап чоохтаза, кибелiс хығырҷаң  кибiрге ам даа чахсыли кiргелек. Кибелiс ол… кiзi миизiнiң иң хыйға синде тоғынчатхан оңдайы! Хайзы талазарох: чоохтаныс жанрлары (чоох, роман) кибелiстең пiрдее чабыс нимес.

Пу сағыстаң тоғырли кӧгҷiлер, арса, талазарлар, алай хоосчылар тӱктенiзерлер, алай ба кино суурчатханнар сарызырлар, алай ба… хан-пиглер ӱлгӱ хоостыра хыйғаларын саларлар…  :)

Анзы даа сын полар, неке, че чуртас таңмаларын кӧрiп одырғанда, Поэттең артыхти таңмалығ миис чайаачы оңдайына пу чир ӱстӱнде тоғазарға килiспедi… Арса, Хан Тигiр тӱбiнде, хайда-да пасха кӱннiг чирлерде табылар? Че анзынаңар сағам мин пiр дее ниме пiолбинҷем. :) :)

Амды за тадарлап – тадар улусха (кибелiстеңер):

 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©