Медиа-роман хоостыра тоғазығ

0
320

Пӱӱн, 14-ҷі кӱнінде, август айында, позырахта, хакас чонның пастағы медиа-роман хоостыра тӧстегліг пастағы тоғазығ иртті. Анда медиа-романнаңар чоохтирға киліс парған, аның ӧӧн чозахтарын таныхтап, пастағы кибеліс сӧстерін дее пас кӧргебіс. Чоохта пір часча тіл алысхабыс…

Араласчылар сомы: Галина Катаева, Наталья Бурнакова – тахпахчы, Саяна Татарова – хакас тілін ӱгренче, Сибдей Том.


Медиа-романнаңар толдыра хығырып пастирға мында кирек полар – https://kibelis.ru/hakas-tilneң-mӧgi-ilbek-kibelis-2/

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©