Майнагашева Нина Семёновна, пӧзік чайаачылығ істезігҷі паза алғым чӱректіг кізі

0
459

Нина Семёновна уғаа алғым чайаачылығ кізі. Андағ кізілер кӧп полбинча. Ӏстезігҷі, позы драмаҷа хоос тоғыстар пасча, халых чон тоғызын “Ине тілі” пірігізі хоостыра апарча. Кӧріңер кӧрігні!..

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©