Маңзыра…

0
449
Паин Саа

Паин Саа

***
Маңзыра, син, маңзырирға.
Маңзыра, син, хынарға.
Маңзыра, ойлап, чуртирға,
Маңзыра сöс тударға.
Маңзыра кӱннiң айызын,
Маңзырап, кöр килерге.
Маңзыра чирнiң чалбағын,
Маңзырап, ибiрерге.
Маңзырап, маңзырастарда
Пiр ниме, син ундуба:
Пiрее хаӌан сағаа чуртаста,
Килiзер…маңнанмасха…

***

Сибдей Том

“Маңзыра, маңзыра, маңзыра!.. –
Маңзырат парча маң маңзыраах, –
“Маң маңзырын маңадап маңнадып,
Маңнар маңын маңнирға маңнан!” –
Маңзыраахтар маңнастарда мааңнап тур,
Маңсыраахтар маңнастарға маа чох,
Маңнығлары маңнағда маңнанып,
Маң чох маахтығларнаң мааңыспинча!
“Маңзыра, маңзыра, маңзыра!..” –
Маңзырат парча маң маңзыраах.
Маңзырааҷах маңнаныстар маңын
Мааннап таа алза, маңзыраахпас!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©