Кізі хайдағ паза нинҷе халас чіп салғанын піреезіне кирек ни зе? Че ноға-да ла… Кибелісчінің ӱлӱзіне пирілче иң артыхти!

0
1112
Моисей Баинов
Моисей Баинов

Кізі чуртазының ӧӧн паалағларын (ценности) санға алза, хала парча аның чайаачы тоғызы ла. Анаң пасхазын миис ноға-да киректебинче. Кӧрімге алза – Моисей Романович Баинов.

Кемге кирек аның нинҷе халас чеені паза ноо квартиралығ орында ол чуртаан? Андағ информацияны алып аларға чарир, че… ноо туза ол инфомациядаң?

М.Баиновтың ХУРСАҒЫ прайзынина тӧӧй, чеен олох ла прайзы чіпчеткен халасты. Чуртаан орны олох ла городтағы «хрущёвкалар»-да орныхчатхан нинҷе-де пӧліктіг тура.

Иб істінде олох ла шкафтар, диваннар, орғаннар… Мында кізі сағызын паза чӱрексеенін хайхатҷаң ниме чоғыл.

ПРАЙЗЫ чуртапча пір тӧӧй: чіпчелер, узупчалар, палалар итчелер паза оларны азырапчалар. Че… М.Баиновтың пар пір ле артых нимезі – ол СӦС хоозын хоостап анынаң айғасхан кізі…

Кӧп пасхалары… халастар пызырғаннар, чиис иткеннер, чонны азырааннар, кип-азах тікееннер, туралар пӱдіргеннер, школада пазарға чонны ӱгреткеннер, че… М.Баинов пу нимелернең аарда даа айғаспаан кізі… Ол – кибелістер ле пас салған.

Кибеліс, тізең, халас нимес: анынаң ХУРСАХТЫ тосхыр полбассың, идіңні кип-азах чіли чылығлап полбассың, паланы даа ит полбассың…

Кибелеістің ит-ханға кӧні тузазы чоғыл. Нинҷе кізі кибеліс чох чуртаан, ам даа чуртирлар!

Че ноға-да, йа, кізінің иң ПӦЗӀК хылиинаңар чоох пар сыхса, мында… пудурғы КИБЕЛӀСЧӀ киректел парча. Аны санға ал сыхчалар, аны чоохха кир сыхчалар.

Ноға иң чахсы поварны санға албинчалар? Ноға иң матлама пӱдірігҷіні адабинчалар? Ноға иң чахсы кип-азах тағыранчатхан улусты сағысха кирбинчелер?

Кибеліс ол… кізі миизінің иң ПӦЗӀК паза иң алғым сағыстығ ЧАПСЫХ ЧАЙААЧЫ ниме!

Кізінің аймах-пасха чайаачы кӧрімнерінің парчанын санға алза, КИБЕЛӀСКЕ пір дее ниме турбинча!!!

Аннаңар, ХАЙҶЫЛАР паза ПОЭТТЕР ноо даа чоннарда сыбыра иң артыхтарының артыхтар санында!

Сӧс оңдайынаң, сӧс сілиинең, сӧс чайаачызы хоостыра кізі миизінде алғыпча кізінің парчан чуртазы.

Сӧс полызиинаң кізі… халастарны пызырча, тураларны пӱдірче, кип-азахтарны сіліглепче, палаларны чарыхха сығарча…  анаң оларны ӱгредіг чолынҷа апарча, че сӧстің иң пӧзік хылиинаң иң артыхти паза СӀЛӀГ иде тузалан полча пудурғы кибелісчі!

Аннаңар, чон аразында пірее пала кибеліс чолына кірібіскенін сизін салзар, піліңер: ол паланың ЧАНЫНДА, арса, Хан Тигірнің артых чайаачызы одырча полбазын, Моисей Романович Баиновти чіли!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©