Кiрiс чолы

0
391

Хан Тигiр чоллама чӧрiстiг, кӧрҷең харахтығ, исчең хулахтығ кӱре-тыннығ тадар чонына чайала парчатхан кибелiстiг пастағы медиа-роман

Кiрiс

Чӱрек ізии чамдығы соода парып, (01)
Чӱрек хылииның ағынын піле тура,
Тадар табан кибеліс ипти салып,

Сӧстең сӧске артығынаң хысти саба,
Пурунғылар хыйғаларын аданып па,
Амдығының алаамдырын хати ала,

Пастабысты, илбектіглерге кӧгізіп,
Пос посха ӱтертістіг роман.
Тадар чонның амдығызының кӧбізі

Хакас тілнең посты хуйахтанмаан — (10)
Килкім саннығ чоннарына хостана,
Пос тілін саңайынаң ундаан.

Хайзы, тізең, кемге полза хоптана,
Пыролап, кил, парчан ибіркілерні,
«Тӧреен тілім – хайран тілім !»- алдана,

Пала-пархазын орыс пілігӌілерінӌе —
Москва ӱттеріңӌе чӱгӱрініп, чалғана,
Китеп чӧрче хыйғалар ізіктерін…

Сала кӱлӱгестері зе, сананып,
Компьютер чирі чидіп кініне,
Туғаннарға, web-money — нең тузаланып, (20)

Пілбес сырлығ ахчалығ кӱзінең
Тадар чонны сала ӱрӱктірче:
«Электронка» теен нимені тӱзінде

Ол тӱзебеен, че сағыс пӱдірче:
«Мин ХАЗНА тӧстирбін… Интернетте !
Хыйға апсағас Сорос ӱӱп пілче !

Саны чох илбек ахча — ізебте !» —
Тадар табан чіг миизін ізітче…
Мағаа, тізең, хайран чалғыс поэтке

«Постмодерн» теен тусха киречее (30)
(Пос посты Сӧс синіне илектеп)
Андағ тылаас кибелні тірітче !

Че матыр сӧстер ағынын сӱректеп
Пастир киректе алданӌаа парох:
Иң пастап, чазап талбах чӱректі,

Хыр сапхалах пас харазы оох
Тадар табанның миизін ипти алып,
Ӱр тахтанминаң пазырам амох:

«Сойан тағлар хырлары Сыхпа паары !
Тыттығ хырны аданып хайди даа ! (40)
«Чазой» тіп ойымны салиӌах таа кӧр парып !

Илбектіг чоохха кибірли ам даа !
Хыйғы сала кибелепчем піди
(Пу сӧстер чӱреемде хаӌан даа !):

«Ин пастағы тӧрееннең полған — Сӧс сілии !
Сӧс сілиинің хыйғызы полған «Сибдей !»
Сӧс сілиинің артығы полар… Сибдейдең !.. «

Пу сӧстер изерізіне моорсымаан кидей
Хакас унахтаң табылар илеедедең,
Че… чазырбин за чоохтирбын: Сӧс Ээзінең (50)

Хылыс чіли хуйахтанған сӧс ағынын
Илбек Баиннің холы читірген —
Пурунғылар салған нымах аймағы !!!

Мағаа олар килкім иңні полған !

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©