Кинегеске (ямбтар).

0
493
хакастап ямбтар

***

Хаҷан ахсах азааңнаң сыхчатсаң тағзар,
Сағаа мин полызам, кирек полза ам даа…
Че сағыс чарығы пуртах пол парза чииттең,
Андағ кинегестең хыйа парчам… удаа!

***
О син! Мағаа ӱгреде чоохтандың ил ямбтаңар:
Тибес силлабо-тоникаа сомған парчан поэттер!
Че піл! Тадарлардаң сӧстер ізиинін «йааң»-надып,
Пілген Баин… анаң Сибдей кибелепче сан… «э-эк!»-тедіп!

***
О Сибдей! Син сӧс пиргезің позыңа: ил хуу хаттар
Аразына кір парзаң… тілің тут! Ато ол хуу пастар,
Чӱрееңнін ханын чиирлер, суулирлар аймахха…
Ниме амды? Пазох ла урун пардым тіріг хуу хутха…

***

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©