Кічиҷегес кӱскеҷектер паза чоп-чоонакай аба-паба

0
282
Художник Кызласов Виталий
Художник Кызласов Виталий

Пар пістің Ағбанда
Кічи-иҷек магазин.
Кічи-иҷек магазинде
Кічи-иҷегес кӱскеҷегес
Сатчадыр кічіглерге
Иң кічіг киндеҷегес.
Иң кічіг киндеҷекте
Пар ооғас підірлер.
Анда олар чуртапчалар,
Аалҷылар сахтапчалар:
Хаҷан ни ноо ни оолағас,
Алай ба хызыҷах
Иң кічіг киндеҷекті
Иң кічіг кӱскеҷектең
Кічи-иҷек магазинде
Кӧмес-кӧмес ахчаҷағасха
Садып таа алар.

Пар пістің Ағбанда
Чоп-чоон пір магазин.
Чоп-чоон ол магазинде
Чоп-чоонакай аба-паба
Сатчадыр иң не чооннарға
Чоп-чоон килкім кинде.
Чоп-чоон килкім киндеде ол
Чоп-чоон на підірлер.
Олар анда чуртапчалар
Олар анда сахтапчалар:
Хаҷан ни, ноо ни оол кізі,
Алай ба хыс кізі
Иң не чоон киндені, йа,
Иң не чоон абадаң, йа,
Чоп-чоон на магазиннең
Килкім-килкім ахчаларға, йа,
Садып таа алар.

Пірсінде кӱскеӌегестер,
Тудына киндеҷегестер,
Чоп-чоон на магазинзер
Чиде тӱстілер садығдаң.
– Аба-паба, – тіпчедірлер,
– Кинде киреен пілчедірзер,
Кічи-иӌегес піреезін дее
Арса, посха аларҷыхсар?

Чоп-чоонакай аба-паба
Кисче чоп-чоон очкизін,
Анаң на таап кӱскеҷектерні,
Чоохтанча удур:
– Чарир-а, абыйларым,
Алчам, харындастарым,
Че… хайда сатчааңар?
– Мынадыр! – хол сунчалар
Кічи-иҷегес кӱскеҷектер
Кічи-иҷегес айаларны.
– Хайда? Хараам кӧрбинче… –
Хараана ӧрінминче
Хайран чоп-чоон аба-паба,
Кис салып чоон очкизін.

– Мына, мына, аба-паба,
– Кӧрчезер бе тырғахтарны?
Киндеҷектер – анда!
– Пок! – тарыхча чоп-чоон аба, –
Пыросынчабын, абыйлар,
Че кӧс чітии читпинчеттір
Кічи-иҷегес киндеҷекке;
Киндеҷек підірлерін оох
Хараам кӧрбес пазох.
Кӱскеҷектер хол сабынча,
Чӱрексінбӧк ле тарыхча:
– Кем хығырар киндеҷекті,
Кічіг-кічіг киндеҷекті,
Тырғахча син киндеҷекті,
Хара пасхаҷыл, эй!

Іди хайран кӱскеҷектер,
Тудына киндеҷектер,
Нан парирлар саңай…
– Тохтаңар, абыйларым,
Сірер, харындастарым, –
Кинетін чоон аба-паба
Сурынчадыр позы ам:
– Арса, сірер аларҷыхсар,
Килкім полза ахчаҷахтар,
Минің чоон киндемні,
Уғаа чоп-чоон киндемні?
– Чарир, чарир, аба-паба,
Ахчаҷахтар – піснең хада,
Че… хайда кинделер,
Найла тың чоон кинделер?
– Ніске ӱннең кӱскеҷектер
Пір саңай ӱндестілер.
– Мынадыр, – чоон тырғахтарнаң,
Уғаа чоп-чоон тырғахтарнаң,
Чоп-чоонакай аба-паба
Кӱскеҷектер азаан тӱбін
Ӧӧр кӧдіріп пастаан,
– Сірер, пот, абыйларым,
Кічіг харындастарым,
Парчаныңар… киндемні
Пір саңай пасхлап турзар
Кічи-иҷек азахтарыңнаң,
Кічи-иҷек тырғахтарыңнаң…

– Хайда, хайда? – ніске ӱннер,
Кічиҷегес кӱскеҷектер,
Тапсас турлар хада.
– Азахтар алтында, нооза,
Чоп-чоон підір аймағы!
– Ӱрӱкче хайран аба-паба
Кічиҷегес кӱскеҷектерге,
Ооғазах харағастарға.
– Че, хайдадыр – пазы,
А хайда – азағы,
Чоп-чоон на підірлернің,
Чоп-чоон кинденің синің?
Чоп-чоонакай аба-паба
Пазох кисче очкизін,
Тӱңере тудып пазын,
Чапсыпча пуларға:
Кічиҷегес кӱскеҷектер
Кічиҷегес тырғахтарнаң
Чоп-чоон на магазинде,
Уғаа ла чоон кинде істін
Азарға чоо кӱстенчелер –
Ӱстӱн-алтын кӧрглепчелер;
Таң, пазын ма, азағын ма,
Алнын алай кистін,
Кілеп чӧре, таппинчалар!
Чоп-чоон на підірлерінде –
Кӱскеҷегес істері ле.

– Чоп-чоонакай аба-паба! –
Кӱскеҷектер хоптан турлар,
– Піс прайзыбыс чоннаң хада
Чоп-чоон киндені синің
Чоп-чоонох магазиніңде
Кілеп-кілеп таппадыбыс.
Аннаңар парчабыс,
Сірерні халғысчабыс.
– Че, анымҷохтар, арғыстар!
Паза килер тоғазығда
Кічиҷегес киндеҷекті,
Пасха очкимні кизіп,
Мин позыма алам, –
Пыросынча чоп-чоон аба.

Кічиҷегес кӱскеҷектер
Ніске ӱннең ӱндесчелер:
– Чоп-чоонакай аба-паба,
Мыннаңох кӧп чыылызып,
Хатап килербіс, неке.
Андада муң харахтарнаң
Чоп-соон киндені синің
Піс танирбыс хада!
Іди ибзер айлан турлар
Кічиҷегес кӱскеҷектер,
Кічиҷегес киндеҷектер –
Кічиҷегес тырғахтарда.

Чоп-чоон, тізең, аба-паба
Хол саапча тырғахтарынаң,
Чоп-чоон на тырғахтарынаң,
Чоп-чоон на магазиннең,
Хайда чоп-чоон кинделерні
Кӧр таап полбаан кӱскеҷектер,
Кічи-иҷегес кӱскеҷектер,
Тырғах ла син кӱскеҷектер.

* * *

(хоос В.Н. Кызласовти)

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©