Кибелдіріс (ӱгредігліг кибелістер)

0
316

Хорей.

Пу – хорей. Пастап алаң мыннаң!
Слогтар саны сабызын кӧре
“Пір” саннаң “ӱсті” кӧр сал, “писті”,
Тын кӱзі “читее” тӱсче, анаң
“Тоғыс” сан изереде ӧсче,
Сағысха “он пірінҷі” читче…
Пот, піди хорей кибел пӱтче!
Табыснаң сӧс чорығын санап,
Тын кӱзін чӱреегіңнең палғап,
Хоос сӧстернің чазығын толғап,
Пазылча хорейдеңер кибел!
Че, амды син, хығырығҷы, піл:
Пу – хорей, хакастарда парох!
Сағылча кибелде хатабох!

***

Ямб

О, ямб! Илбек Баин роман пасхан аннаң!
Че піс, тізең, ӱгрен салар кирекпіс:
Тын табыстың тӱсчеенін кӧр кӧрербіс
Ноо слогтарнаң, хайзызы пар саннарнаң
Кибелістер чазал турча тын-ааснаң?
“Ӏкіні” син сал сал пурнада мииске,
Анаң “тӧртті” хостандыр сал хостидаң,
“Алтыны” даа изере таптап одыр,
Анаң за “сигісті”, “онны” хондыр тынға –
Мына піди, палғалча ямб кӧглері!
Че син, тізең, ӱгрен салдах ӱннерін!
Изере пар саннарны мииңде тыыт сал:
Ӏкідең-тӧрт, алтыдаң-сигіс, онынҷы,
Он ікінҷі, он тӧртінҷі, он алты…
***

Дактиль

Дактильнің чорығын мииске аларда,
Вальс осхас теелбекті пол кӧр саларға:
Саны кірлектенер ӱс пар алтамнаң,
Чолы чоллахтанар ӱс слог хатағлап! –

Ӱс слог хаталчатса тын кӱзі тоолир,
Тын кӱзі хабынар слогты пастағы,
Соонаң ол сегірер тӧртке кӱстеніп,
Тӧрт сан читінҷізі слогтаң кӧглелче,

Азыра кӧріп, он санын харахтап…
Дактиль чоллахтанча сарын чазағлап!
Пір паза тӧрт, читідең он санға…
Че, тадар чоным, ӱгрен ӱр чылға!
***

Амфибрахий

Пазох сан санирға ӱгретчем чонны! –
Кибелістер чорығын піл син амды!
Тын хабы изерізін систіп, сығар,
Ӧкпеңнең-чӱрееңнең ил чарых сарнаай!

Ӏкее ам тӧстене сан сарып сана,
Ӱс хадыллығ чорииң “писке” ам тарта,
Хал сигіс санға читкен тын кӱзін хаап,
Он пірінҷі слогты санирбыстар таап.

Паза соң саназа он тӧртке чидеең,
Че анзы поэтке халчатхай чиркеен…
Мына – амфибрахий, санап кӧрдек позың,
Хайдағ ни пар слогха тӱсче тын хостозы?

***

Анапест

Хапчығай! Хапчығай! Хапчығай! –
Маңзыратчыдар мині хоғдай…
Маңзыратча саннарны санап,
Салаа игірнең “ӱс” сан чазап!
Ӱс сан соонаң “алтаа” хондырча,
Алты аазынаң азып тын-кӱс
Хайхас тоғызын “тоғыста” сӱӱпче –
Хакас сӧзінде чорыхтар ӱӱлче!
Кӱлӱктердең піреезі пол парза,
Хоғдай сарынына хаптыр парза,
Кибел чорығында пар – анапест!
Пілер аны, кӧглир ам хыйға, пит!

***

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©