Киҷее-пӱӱн хакас кӧгҷiлерiнiң Пайрамы!

0
1259
Сергей Чарков, чатхан
Сергей Чарков, чатхан

Киҷее Ағбандағы “Чылтыс” теен кӧiдiглiг залда Сергей Чарков паза Пётр Топоев хакас кӧглер тирiглерiнiң кӧзiдиин иртiрдiлер. Пiстiң чон устарыбыс килген улусха чатханнаңар, хомыстаңар, хобырахтаңар чоохтаннар. Сергей Трофимович хайхатхан… Чоохха тимнег парчатхан аразында оох палалар аарлар ла чiли ыылас килгеннер. :) Ноо-ноо кiзi оларны ағыл клиген полҷаң. Таң чатханнаңар чоох истерге, таң, хоостарны кӧрерге бе… Прай ла нименi холға алып,  ол суулаах кiчiг чон холдаң тутхлап, чатхан хылларын тартхлап, хообырахтарны ӱбӱрглеп, пасхаларына мисет пол сыхханнар…

Ӱгретчiлерi оларны табырах мыннаң ал парыбызарға тiп, Сергей Трофимовичтi пу чооха чӧптеен поларлар, неке… :)

Мынаң соонаң ол палаларны ипти-тати ал чӧрiбiскеннер. Оларға мындағ тоғазығларны алынҷа иртiрерге кирек… Кiчiг паланың хылии пасха, нооза. Пiрее ниме миисте халар ни зе ол улустың? :)

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©