Кемдір ол… кізі? Хысхаҷахти чоохтаза, кізі ол – чылха саны…

0
267
Способности человека

Че, 2021-ҷі Наа чыл кӱннері пасталыбысты, мин дее пазох узарат кӧрим позымның кӧңнім кӧдірілізін – чылхадаңар. Орыстап чоохтаза – навыки. Хайдағ даа кізі ол ноо-да чылхалар чыындызы.

Кӧзідімге алза, кем-де пір ле тілнең чоохтас полча, кем-де, тізең, он аймахтинаң ноолча…

Пірсінде ӱс харындас (пиҷем, мин паза туңамам) Асхыссар электричкалығ хада парчатчабыс. Чоох-чаах аразында мин пиҷемнең сурастырғлапчам: нинҷе аймах-пасха ниме ит полчазың? Анаң санап сыххабыс:

1. чіҷең ниме итче;
2. тағыран полча (кип-азахты машинкадаң тікче, швейнай фабрикада тоғынчатчаң);
3. чоохтан полча хакастап;
4. чоохтан полча орыстап;
5. пасча орыстап;
6. пасча хакастап (тың чахсы нимес);
7… паза даа пасха нимелер.

Прай сананып алғанда – он азыра пол парған. Минің хатхырарым кил парған: “Он азыра ла ба!” Туңмамнин санап сыххабыс, нинҷе пілінгенібісче хайди-да 40-50-ҷе чылхаа читкебіс. Мин позымнин санаанда 60-ҷа чылхаа читіріп алған полғам. Че, сынап чоохтаза, чылха санын санап сыхса, анда ноо-да килістіре оңдай поларға кирек. Чолда парчатхан аразында прай ит полчатхан хайыныстарыбысты читіре санан полбаан поларбыс ла, неке…

Аннаңар амды пӧгін тут парчам: пу кӱннерде хайди-да ипти арах, маңзырабин одырыбызап, санап кӧрерге пазох… Сынап таа: нимее мин пу чураста ӱгреніп алғам? Нинҷе аймах чылхаа хылиим читкен, хайзына, тізең, толкам айланмаан?

Че… амды за паза пір пазығларымда ол киректі толдыр кӧрерге сағыс пар, амды за – мыны толдыразынаң хығырып алған улусха улуғ алғыс! Кӱннің сай блогымда хакас тілнең пасчаң чылхамны тударға ам даа пӧгінчем чи!..

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©