Кӱргеннер

0
967
Салбыкский курган
Салбыкский курган

Сōстері паза кōō Сибдей Томни

Пурунғы чылларның ирткені –
Ибімнің ізік хыринда:
Кргеннер, кргеннер кргеннер…
Тіріг хан хаан-да ізиинең !
Матырлар суулаан пиглерге:
«Пістің чолыбыс – Тигір тōстеріне !
Ниме кирек пос кізілерге ?!
Хылыс хурчан ыырыны чаалирға !…»
Че история нымах нимес…
Чуртас чолына соған тўзер.
Албаннаң на тōлен полбас,
Тис чōріп чўрек тее ōлер.
Пурунғы чылларның ирткені –
Илбек Чазы чирлерін харабыс:
Кргеннер, кргеннер кргеннер…
Піс тее олар чолын пазарбыс.
Че… хайда ни пурунғы хыйғалар ?
Хайда кōй халған пічіктері ?
Матырлар чōрген чоллары –
Кўргеннер, кўргеннер, кўргеннер…
Чоным амды хара пас,
Кргеннернің ундуп хыйғазын,
Обаа тас – олаңай ла тас !
Кірōстерге ле чōрче чағын.
Пурунғы чылларның ирткені –
Ибімнің ізік хыринда:
Кргеннер, кргеннер кргеннер…
Тіріг хан хаан-да ізиинең !

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©