Иртен, Худайға пазырған чіли, пасчам тадарлап блогымда…

0
263
Блог Сибдей Том

Хакас тілнің тузазын алғыдарға сағынчатхан кізі хайди даа позына блог идер ле. Пу сағысты мин нинҷе-нинче хати чоохтанчам паза сыбыра чоохтанам. Мин дее, хаҷан полза чох пол парам, че блогым минің орныма хакас тілінең тапсир СЫБЫРА. Анда минің тіріг унім хабарлир пу сағысты хаҷан даа: кізі чылхазынаң артых ниме чоғыл! Кізі  аразында иң пастағы паалағ ол кізінің сыдамах сағызы паза алғым чӱрее!

Хакас тілі ӱчӱн сынап сағысырапчатхан кізі сағынар піди…

Йа, пу чуртаста мағаа ікі тілнең чоохтазарға оңдай пол парған. Аның пірсі – ӧбекелерібіс хоостыра читкен тадар (мағаа пу сӧс уғаа чағын паза толдыра!) тілі.

Нӧӧс пӱӱнгі туста, алғым  технологиялар читкенде, хаҷан-пурунғыдаң киліп, мині абытхан тілім ӱчӱн турыс полбаспын?! Чох, блог идерге кирек хайди даа! Пазарым анда кӱннің сай! Худайға пазырған чіли, чылхамны кӧдіріп, тилідем мин аны! Тӧллерім кӧрзін, чағыннарым сизінзін, ырахтағылар чапсызын: йа, хакас тілін толдыра кӧдір парчатхан кізілер пу чир ӱстӱнде пар ла!

Хайзылары, чаҷын тузында ӧскен улус (мыны хати-хати таңмалапчам – чаҷын тузында ӧскен улус!), сағынча піди: мин писательзім, учёнайзым, журналистпін, артистпін, радио алай ба телевидение хабарҷызы, хакас тіл ӱгретчізі, хакас кинделерін сығарчатхан улус… хакас тіліне, культуразына туза ниме ит салғам. Сынап таа андағ, тузаларың пар!

Че… халғанҷы 30 чыл аразында – ПӀСТӀҢ ХАРААБЫСХА кӧріндіре, хакас тілі чітче! Аны чідірчебіс ПӀС, пӱӱнгі туза ит парчатхан тадар тілліг хакастар!!!

Аны чідірчебіс піс – писательлер, учёнайлар, журналисттер, артисттер, радио алай ба телевидение хабарҷылары, хакас тіл ӱгретчілері, хакас кинделерін сығарчатхан улус!!!

Ноға пу улустың тӧлі хакас тілінең чоохтаспина? Чаҷын тузындағы амғы интеллигенция чідір салған иң ӧӧнін – ИБДЕ ЧООХТАНАРЫН!

Хайран пістің интеллегиенция сағынча: чаҷын кинделер сығар салдым – туза ит салдым. ИБДЕ, тізең, аның киндезін палалары хығыр полбинчалар! ЧАҶЫНҒА хобырыл парған піліс изерізі хайди даа ЧООХТАЛАРҒА кирек!!!

Блог – ол ТӀРӀГ ЧООХ, ол тілі чох ах чаҷын нимес! Аннаңар амғы чаҷында тоғын парчатхан чонға ПРАЙЗЫНА, кем сынап пос тілі ӱчӱн чӱрее ағырча, хайди-да тың сіртлепче, хайди-да найла чӱрексіпче… идерге кирек хакас блогтарын!

Чииттер прайзы смартфоннарда одырча! Оларны чаҷынзар кир полбассар! Чаҷын тузы ЧОХ ПОЛ ПАРИ. Ол ЧОХ ПОЛ ПАРАР!!!

Смарфтон, тізең, чоохтанча ТӀРӀГ ӱннернең, ТӀРӀГ сағыстарнаң, ТӀРӀГ чылхаларнаң, хакас ла тілі анда чоғыл…

Чоғыл хакас тілліг тіріг блогтар…

Че!

Идер кізее пір чоох, итпес кізее чӱс чоох.

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©