Иртен сай чоохтан сал тур тадарлап пір-ікі сӧс, че кӱннің сай!

0
273
Сибдей тіллер ӱгренче

Киҷее молҷан салғам: кӱннің сай блогыма тадарлап пазарға кирек тіп. Амды ол хылиимны тударға кирек, нооза. Одырчам компьютер кистіне, нааҷылап парчам сағыс изерізін. Че хайдағ-да наа сағысха устанарға кирек, неке. А ноо сағыс? Аннаңар, иртен усхун киліп, амды позымны микелеп парчам: нимедеңер пазарға?

Тіл киректеріннеңерӧк, чи!

Кем-де пілче, неке, минің паза пір (чайғыдох тирініп алған полғам!) паза пір чылхам пар: ӰС тілні пір саңай ӱгренерге. Итчем ме аны? Частых халбаам ма? Чох. Че ӱс тілні мииске оңдайли пір саңай сииртер оңдайында сығыс килче аймах-пасха сурығлар: арса, пір ле тілге одырҷаң ма? Че толдыра иде, тирең суға сомған оңдайнаң? Пір сӧснең чоохтаза, парча ноо-да істезігліг хайыныс.

Сибдей сматрфоннаң тіл ӱгренчеМыннаң мындар пазарым ХАЙДИ ол кирек сынында тыыпча! Че тіл ӱгренері артыхтаң артых ла парып одырча. Анзына киречілестіг пічіктерімні хайди-да пастирым, че сағам за чоохтан салим: англия тілінің Пимслер уроктарының 90 изере киптелген ӱгредіглерін (уроктарын) пас чӧре ле иртібіскем!

Тоғысха парчам, хулахха одыртып алчам “хулахтырыс” (“наушник” теенінге наа сӧс ам на таап алдым, айа!!!”)  теен тирігні, анда чарымар частаң америкаҷа англия тілінең чоохтанчатхан кізіні тоғысха читкелекке тыңнап парчам. Сыбыра чазағ чӧрчем, нооза. Чолда сах іди ле чарым час сых парча.

Хайди тіл ӱгренчеткенімні чайғыда, ағырған соонда, суурған полғам. Амға теере аны тастабаам, айа!!!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©