Иртен иртӧк таң чараалах туста 

0
555

Иртен иртӧк таң чараалах туста 
Кинетiн уйғу тобыра сурағ читкен – 
Сурығ килген: Сибдей-абайахтың хайди 
Пiлiп алҷаң ухаанҷылас хылиин? 
Хайзы хыриин хычып па, хазырып, хахтап… 
Хамағасха ташлада хаптырҷаң? 
Хайдаң тапчаң таңмаҷағас iзиин: 
Мына-мына… кӧрдек, сынап, айа!.. 
Ол… Пушкиннең халбинчаттыр, эй-ей! 
Пу… Дантенең чир дее кинегi чоғыл-ал! 
Кем дее ползын… Кидеркiдең, Ӏскер чирдең! 
Кӧрдек ол… ынҷығазахты (Сибдейнi чи!) 
Роман шалча – кибелiстеп ишо! 
Хал ямбтың поза паан холда ол пик тудып, 
Баиннiң чолынҷа узаратча ниик пазыдын! 
Ил чазығын алча иске, анаң… пулғалдырып 
Хан Тигiр хоолайҷа ах чарых сӱрiсче! 
Кирек полза… пик сағызы устиин ысча 
Тӱбi кӧрбеен, испеен хатығлас саринҷа! 
Сибдейекке чирде чир тудығ чоғыл: 
Хайдар хынза анда ол ӱкӱсче! 
Ханҷа хынза анча кӧрче чуртастарның аймағын! – 
Хан Тигiрҷе ал чӧрче сағыс пайиин! 
Анаң, чiзе, чатхан хылын тартыбысча оңдайли: 
Сарнир полза, тахпағынаң ызлатча, 
Кӧглир полза, ил хомызын холға ала, 
Анаң андар Хан Тигiрнi холлапча!.. 
Искен улус тоғазығда пас килiп, 
«Ноға испеебiс синi – тiп, – ӱнiң сiлiг!» – 
Чапсых чӱрексiнiс iзиинең ӱлесче… 
Сибдей, тiзең, ноға-да ааллабинча – 
Чонға сығып, ырларын чазабинча. 
Паза кӧрзең, Сибдей-абай… хамнапча! 
WordPress-ектi тадардинаң аптапча! 
Алны-кистiн салча ол тимiр мииске, 
Анаң, кил, ол ойнатча тимiр чанын – 
Тадар Ханнаң анда ол пиг посха! 
Ноға-ноға тадар улус аймағы андах оох: 
Пос сайттарын чазап Сибдей – пастағыох! 
Че… танығлығ, хара пасхаҷыл азынызы пу: 
Нинҷе чир тобыраан пасхлаан кiзi аймаанаң 
Сибдейге килiсче… Хан Тигiрҷе романы – 
«Ковчег Тенгри» ол орыстап солалча. 
Анда – тадар табанның чазыды, ухаанҷылы! 
Парчан чоннар кӧрбеен полған пу чағында 
Кинде iзиинiң табырах хал парызын: 
Сӧстер изерiзi таңмалар чолын хобырып, 
Ӱнге кiрче! Кӧрер ползаң тын хадылынаң ал! – 
Кӧрҷең-исчеңнiң миизi тимiр тирiгнiң чылхызы – 
Медиа-роман! Хосто чiли Хан Тигiрнi пiзеп, 
Кӧрбеен харах, испеен хулах оңдайын халын саап, 
Сибдей ӱнi киптепче тадар хоозын – 
Пурунғы сӧстер ооғынаң салча, 
Хан Тигiрнiң сын сағызын часча!.. 
Ырлаза – постың кӧӧн салар чатханға, 
Кӧглезе – хомыс мойынын тудар илектебин, 
Санға кiрзе – галактикаларнаң поохтапча чылларны, 
Киптир полза – компьютернең узанча; 
Кибелезе – чӧптесчедер Италия ухаанҷылнаң… 
Иртен иртӧк, тӱсте килген сурағ – 
Пос позымнаң сурастырығ ноға-да: 
Хайдағ ни чидiге читттiм мин дее пу наада? 
Итчеңнiң тоғызы ам даа илбек – хазаада 
Турча пегас урухталбаан… – 
Ол сегiрче, тепкленче кииҷе кизiннең – 
«Наукаҷа трактат» паза пiрсi роман 
Паза уйғу тӱстерiмҷе ойлап тур, 
«Ээк-айа!» – Хан Тигiрҷе хайлап тур… 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©